فعالیت های مرکز

فعالیت های مرکز تحقيقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شیراز عبارتند از:
  • فعالیت های پژوهشی برای بهبود شرایط تشخیص و درمان بیماری و کاهش مرگ و میر نوزادان
  • نظام دار نمودن و اجرای طرح های تحقیقاتی نوزادان
  • اولویت بندی تحقیقات علوم نوزادان بر مبنای نیازسنجی
  •  ترغیب و توانمندسازی محققین در جهت اجرای طرح های تحقیقاتی نوزادان و جلب همکاری و تداوم آن با بخش صنعت به منظور کمک به برآوردن نیازهای پژوهشی مرکز تحقیقات
 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com