اساسنامه مرکز

اساسنامه مركز تحقيقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
با توجه به مصوبه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشكی، اين اساسنامه در 9 ماده و يك تبصره به تصويب رسيد.

ماده يك)
به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مركز تحقیقات نوزادان كه در این اساسنامه مركز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده دو) اهداف:
1- توسعه و به كارگیری دانش بشری در زمینه علم
2- انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیك و بالینی در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی كشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
3- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار آنها
4- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه
5- ترغیب تشویق و بكارگیری محققین
6-كوشش درجلب توجه و همكاری مراكز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل كشور
7- همكاری علمی با مراكز تحقیقاتی و آموزشی سایر كشورها و سازمان های بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده سه) اركان مراكز عبارتند از:
الف) شورای عالی
ب ) رئیس مركز

ماده چهار) اعضاء شورای عالی مركز عبارتند از:
1- رئیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
3- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
4- رئیس مركز
5- سه نفر از اعضاء هیات علمی مركز با پیشنهاد رئیس مركز و تأييد رئیس دانشگاه

ماده پنج) وظایف شورای عالی مركز به شرح زیر می باشد
1-تصویب خط مشی پژوهشی مركز
2- تصویب طرحهای همكاری با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از كشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
 3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مركز
4- بررسی و تصویب و بودجه سالانه مركز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
5- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل های اجرايی مركز تحقیقات
6- پیشنهاد سازمان و تشكیلات مركز
تبصره : مصوبات شورایعالی مركز براساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی خواهد بود.

ماده شش) رئیس مركز به پیشنهاد شورایعالی مركز و حكم رئیس دانشگاه علوم پزشكی هر چهارسال یك بار منصوب می گردد و انتخاب مجدد، و بلامانع است .

ماده هفت) وظایف رئیس مركز
رئیس مركز بالاترین مقام اجرائی مركز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده هشت) اعضاء مركز: مركز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است :
الف) اعضاء پیوسته : كه اعضاء هیئت علمی و كارشناسان تمام وقت مركز هستند.
 ب ) اعضاء وابسته : كه اعضاء هیئت علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشكی و یا سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند.

ماده نه) منابع مالی مركز 
الف) درآمدهای حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانونی
 ب) كمك و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
 ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با استناد رای صادره در جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشكی مورخ 22/9/1388 با تاسيس مركز تحقيقات نوزادان دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شيراز موافقت اصولی بعمل آمد. 

 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com