موفقیت های مرکز

اختراعات مربوط به اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات نوزادان عبارتند از:
  • اندازه گیری فشار اکسیژن کانولای بینی و سی پاپ با تغییر در گیج اکسیژن                          دکتر حمیدآموزگار
  •  دستگاه اندازه گیری بیلی روبین از طریق پوست در نوزادان (بدون نیاز به خون گیری)               دکتر حمید آموزگار
 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com