همکاری ها و موافقت نامه های مرکز
  • موافقت نامه همكاری های علمی مركز تحقیقات نوزادان با مرکزتحقیقات بیماری های مادر و جنین (پریناتالوژی)
  • موافقت نامه همکاری های علمی مرکز تحقیقات نوزادان با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • موافقت نامه همکاری های علمی مرکز تحقیقات نوزادان با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • موافقت نامه همکاری های علمی مرکز تحقیقات نوزادان با کمیته تحقیقات دانشجویی
 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com