اولویت های پژوهشی مرکز

  •  بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های نوزادان در کشور و به ويژه استان فارس
  • طرح های مداخله ای در زمینه بیماری های نوزادان
  •  هدایت، تسهیل، نظام دار نمودن و اجرای طرح های تحقیقاتی نوزادان
  •  اولویت بندی تحقیقات طب نوزادان بر مبنای نیاز سنجی
  • ترغیب و توانمندسازی محققین در جهت اجرای طرح های تحقیقاتی طب نوزادان
  • جلب همکاری و تداوم آن با بخش صنعت به منظور کمک به برآوردن نیازهای پژوهشی آنها و تقویت بنیه مالی مرکز تحقیقات نوزادان

 
 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com