ساختار سازمانی مرکز

ساختارسازمانی مرکز تحقیقت نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رئیس مرکز:
دکتر نرجس پیشوا، فوق تخصص نوزادان

معاون پژوهشی مركز:
دكتر شهنازپورآرین، فوق تخصص نوزادان

مدیر مرکز:
دكتر نرجس پیشوا، فوق تخصص نوزادان

اعضای مؤسس مرکز:
دكتر نرجس پیشوا، فوق تخصص نوزادان
دكتر حمید آموزگار،فوق تخصص قلب کودکان
دكتر زهره كرمی زاده، فوق تخصص غدد و متابولیسم كودكان
دكتر فریباهمتی، فوق تخصص نوزادان
دكتر سروراینالو، فوق تخصص اعصاب کودکان
دکترمیترابصیرت نیا، فوق تخصص نفرولوژی کودکان
دکترسیدمحسن دهقانی، فوق تخصص گوارش کودکان
دکترشهنازپورآرین، فوق تخصص نوزادان

اعضای شورای پژوهشی:
دكتر نرجس پیشوا، فوق تخصص نوزادان
دكتر حمید آموزگار، فوق تخصص قلب کودکان
دكتر فریباهمتی، فوق تخصص نوزادان
دکترشهنازپورآرین، فوق تخصص نوزادان

کارشناس پژوهشی و مسئول وب سایت مرکز:
مرضیه دشت پیما، کارشناس صنایع غذایی 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com