امکانات


امکانات

مرکز تحقیقات نوزادان از کلیه تجهیزات موجود در بخش های NICU و بخش مراقبت نوزادان واقع در بیمارستان نمازی استفاده می نماید. 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com