اعضای هئیت علمی
 
معاون پ‍‍ژوهشي  مرکز
نرجس پیشوا
نام ونام خانوادگی:
استاد (فوق تخصص نوزادان)
مرتبه علمی:
Google Scholar & H-Index
Pub med-Link
Scopus-link
pishvan@sums.ac.ir
پست الکترونیک:
 
اعضاء هیئت علمی
 
فریبا همتی
نام ونام خانوادگی:
دانشیار (فوق تخصص نوزادان)
مرتبه علمی:
Google Scholar & H-Index
Pub med-Link
Scopus-link
hemmatif@sums.ac.ir
پست الکترونیک:
 
 
 
 
سرور اینالو
نام ونام خانوادگی:
دانشیار (فوق تخصص اعصاب اطفال)
مرتبه علمی:
Google Scholar & H-Index
Pub med-Link
Scopus-link
sinaloo@sums.ac.ir
پست الکترونیک:
 
 
 
 
دکتر حسین مروج 
نام ونام خانوادگی:
استادیار( فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان)
مرتبه علمی:
H-Index & Google Scholar
Google Scholar & H-Index
 
Pub med-Link
 
Scopus-link
 
پست الکترونیک:
 
 
 
 
دکتر ناصر هنر
نام ونام خانوادگی:

استاد یار(فوق تخصص گوارش کودکان)
مرتبه علمی:
Google Scholar & H-Index
 
Pub med-Link
 
Scopus-link

پست الکترونیک:
 
 
 
 
حمید آموزگار
نام ونام خانوادگی:
استاد(فوق تخصص قلب اطفال) 
مرتبه علمی:
Google Scholar & H-Index
Pub med-Link
Scopus-link
amozgah@sums.ac.ir
پست الکترونیک:
 
 
 
 
دکتر خدیجه سادات نجیب
نام ونام خانوادگی:
استادیار (فوق تخصص نوزادان)
مرتبه علمی:
Google Scholar & H-Index
Pub med-Link
Scopus-link

پست الکترونیک:
 
 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com