کارشناس
 


نام و نام خانوادگی:
مرضیه دشت پیما
سمت:
کارشناس پژوهشی مرکز
مسئول وب سایت و ارزشیابی مرکز
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com