مقالات مرکز
مقالات چاپ شده مرکز تحقیقات نوزادان در نشريات معتبر بين المللي و داخلی
مقالات سال 2018
مقالات سال 2017
مقالات سال 2016
 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com