محققان

مرکز تحقیقات نوزادان در زمینه های زیر به محققان خدمات ارائه می دهد:
-  کمک به انجام طرح های تحقیقاتی در رابطه با بیماری های نوزادان

-  انجام طرح های تحقیقاتی با هدف کاهش بیماری ها و مرگ ومیر
-  تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه طب نوزادان
-  ترغیب و تشویق و به کارگیری محققین

 
مركز تحقيقات نوزادان
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه اول
تلفن: 36281591-071
پست الکترونیک:
neonatal@sums.ac.ir
snrc88@yahoo.com